ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
                   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลป่าพะยอม 1 (นิลราษฎร์อุทิศ)  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2459 ใช้ศาลาการเปรียญ  วัดป่าพะยอม โดยขุนคเณศวร์พะยอมวัน (สิน คชภักดี ) กำนันตำบลป่าพะยอม และ นายแสง  สุวรรณภักดี เป็นผู้ริเริ่มอุปการะ
ปี พ.ศ. 2471 ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ในที่ของขุนคเณศวร์พะยอมวัน เนื้อที่  5 ไร่เศษ  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดป่าพะยอม
ปี พ.ศ. 2475  นายเลื่อน แกล้วทนงค์ พร้อมคณะญาติได้สร้างอาคารเรียน ไม้ 1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2505  ราชการกำหนดให้เปิดสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
7 ปี โรงเรียนประชาบาลตำบลป่าพะยอม 1 (นิลราษฎร์อุทิศ) เป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2507  โรงเรียนโดยคณะกรรมการโรงเรียนได้ขอซื้อที่ดินของ นายหนูเนียม 
นางเลี่ยง แก้วเนียม นางจำเริญ ชัยฤกษ์  เนื้อที่  9  ไร่เศษ เจ้าของที่ดินรับเงินเพียงส่วนหนึ่ง  นายลำดวน   นางแดง สุวรรณภักดี บริจาคที่ดินเพิ่มให้อีก 1 ไร่
ปี พ.ศ. 2524 ขอซื้อที่ดินของนายประเสริฐ  ศรีหิรัญ  เนื้อที่ 120 ตารางวา เจ้าของรับเงินเพียงส่วนหนึ่ง รวมที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน  14 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาการคัดเลือกโรงเรียน              
บ้านป่าพะยอม เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาประจำอำเภอ และได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม”
ปี พ.ศ.2552 กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน
ปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
          สภาพชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  มีผลผลิตเลี้ยงชุมชนได้ ด้านสังคม เป็นสังคมแบบเครือญาติ การเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่มีน้อย ให้ความสำคัญต่อส่วนรวม  โดยเฉพาะการร่วมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน  สนใจและให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีแบบอย่างบรรพบุรุษที่ให้ความสำคัญในการศึกษาประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดี
          การพัฒนาของชุมชนป่าพะยอม โดยภาพรวมการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วทุก ๆด้าน ในส่วนของการพัฒนาด้านการศึกษาสามารถเห็นได้ชัดเจน  มีโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยจำนวน 1 โรง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาจำนวน 1 โรง มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จำนวน 1 โรง  มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิค  ป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง