เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียน
แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ว่าที่ร้อยตรีนิสาชล วิลัยพงศ์
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Community : PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางสาวภัทรนันต์ หีตหนู
แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC โดย นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย
แบบรายงานการสร้างนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โมเดลการบริหารการจัดการสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม PAYOM Model
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ใช้รูปแบบ PLC-BASILAR Model โดยนางสาวกนกอร สินน้อย
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยใช้ PAYOM x C Model โดยนายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม