กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : inpang@hotmail.com

นางสาวอุทิศพร ทองปันแต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวภัทรนันท์ หีตหนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : kik.pun1990@gmail.com

นางสาวจีรภรณ์ เพ็ชรพูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1