กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาสาวกนกอร สินน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศราวุธ เทพสุภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3