กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาสาวกนกอร สินน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : lemonon19@gmail.com

นายวัชระ เจนภักดีกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : crukae@gmail.com

นายสมหมาย ทองแป้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : stongpan@gmail.com