กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัญญา อภัยรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมเจต แสงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางประทีป ขวัญอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3