กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัญญา อภัยรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : waranya312529@gmail.com

นางประทีป ขวัญอ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : Krupom_prateep@hotmail.com

นางสาวสกุลรัตน์ หนูชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2