กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววัญญา อภัยรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : waranya312529@gmail.com

นางสมเจต แสงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : ๋june.somjate@gmail.com.com

นางประทีป ขวัญอ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : Krupom_prateep@hotmail.com