อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน“ไหว้งามอย่างไทย ใช้ไอซีทีเป็น เน้นการออม”