กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : hudaiyah@hotmail.com

นางสาวอุมาวดี นุ้ยคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : unmavade112539@gmail.com