คณะผู้บริหาร

นายโกวิท ลือกิจนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0801389813
อีเมล์ : kowittong78@gmail.com

นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0636419895
อีเมล์ : tanasiyawad@gmail.com