คณะผู้บริหาร

นายภักดี จำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลำยอง จันทร์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา