พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                           พันธกิจ(Mission)

                 1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ
                 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ
                 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ
                 4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ
                 5. พัฒนาระบบการการวัดผลประเมินผลสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ
                 6. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ
                 7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ
                 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ