กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพัชนี บุญช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : patchanee7952@gmail.com

นางสาวอรชร เพชรรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววนิดา วัฒนวิจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุนันท์ สุจจิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : sunan250801@hotmail.com

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : Juinaiella@hotmail.com

นางปาริชาติ พืชนุกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปิยะวรรณ สุมณฑา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : piyawan4195@gmail.com