กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรีดา มาช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางพัชนี บุญช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิสาชล วิลัยพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2