กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมใจ โลหุตางกูร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2