กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมใจ โลหุตางกูร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : moomoo2506@hotmail.com

นางสุนันท์ สุจจิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : sunan250801@hotmail.com