กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมใจ โลหุตางกูร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ