เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                         มาร์ช   "อนุบาลป่าพะยอม"
 
               ดอกพะยอม  อนุบาลบานสะพรั่ง         ประดุจดัง  ปัญญาสว่างไสว
          อนุบาลป่าพะยอมเลื่องลือไกล                 จารึกไว้ในจิตสำนึกคุณ
          ป่าพะยอม  อนุบาลท้องถิ่นนี้                    เราล้วนมีความรักสมัครสมาน
          อนุบาล  ป่าพะยอมสมญานาม                  รู้เรียน  รู้รัก  มีศีลธรรมคู่ความดี

               เรา  ทุกคนขอน้อมจิต                         ร่วมผูกมิตรรักกันฉันท์น้องพี่
         ให้เกริกไกลก้องฟ้าทั่วธานี                        เกียรติศักดิ์สรี  เรานี้ช่วยผดุง
         ป่าพะยอมอนุบาลบานสะพรั่ง                     ประดุจดังแสงทองผ่องอำไพ
         ส่องเส้นทางข้างหน้าอีกยาไกล                  สู่จุดหมายชาติไทยให้เจริญ