กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : penporn0511@gmail.com

นางสาวจิราภรณ์ ทองแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3