กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ๊ญภรณ์ สวนแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางอุษณิษา เพชรสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกชกร หนูนุ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2