คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สมไชย เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ โลหุตางกูร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู เพชรรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร มากสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ทับชุม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล คงสงด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเชิดชัย สุทธิญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษร รอดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรชัย เส้นตรัง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร แป้นย้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสันทัด เกลาฉีด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรบ คชภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชรีย์ เหตุทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ ช่วยเนื่อง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภักดี จำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :