คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สมไชย เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ โลหุตางกูร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู เพชรรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร มากสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ทับชุม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล คงสงด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเชิดชัย สุทธิญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษร รอดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายศรชัย เส้นตรัง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร แป้นย้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันทัด เกลาฉีด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรบ คชภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชรีย์ เหตุทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ ช่วยเนื่อง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภักดี จำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ