ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภักดี จำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :