ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภักดี จำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562-พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิท ลือกิจนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน