วิสัยทัศน์ Vision
วิสัยทัศน์ Vision
วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความสามารถในการแข่งขัน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ของชาวอำเภอป่าพะยอม”