วิสัยทัศน์ Vision
วิสัยทัศน์ Vision
วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2569 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม คุณภาพการศึกษามีความยั่งยืน ผู้เรียนมีวินัยเด่น เป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล