ปฐมวัย

นางสาวอุไร สงคง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางวรรณา พิจารณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุภา แสงเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสุรพร สิทธิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอมรรัตน์ เจริญสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวสุภาวดี ไข่คง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0