คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุรพร สิทธิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
อีเมล์ : Suraporn18@gmail.com

นางสาวอุไร สงคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
อีเมล์ : kruurai232518@gmail.com

นางวรรณา พิจารณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
อีเมล์ : wannapijarn@gmail.com

นางสาวสุภา แสงเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
อีเมล์ : krusupa2524@gmai.com

นางสาวดารณี เนียมเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุภาวดี ไข่คง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : i.supawadee_1994@hotmail.com