คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิญาภา รักษวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐชนน ขวัญอ่อน
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรวานันท์ สายหนู
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชาลิสา เพชรไข่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทรัตน์ ชูศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ฤทธิชัย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญญาภา เอียดหนักขัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนัสนันท์ ขำหวาน
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต อนุตรพันธ์
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรธิดา ทับชุม
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.1/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุธาศิน ฉินฉิน
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชกานต์ คชภักดี
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติกรณ์ คงชู
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทัศวรรณ ธราพร
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชวรรณ พุ่มมณี
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชณัญฐกาญจน์ แก้วไทย
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกันตวิชญ์ ชูดำ
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิวิณีย์ ทวีโชติ
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกุญธ์วิสิฏฐ์ นุ่นเส้ง
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.4/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ บุญคงแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณวิสา ธรรมนาวาสน์
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรขาวช่วย
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสราวุธ สีขำ
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัณฑิรา หนูฤกษ์
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ป.6/2