หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3/2564) [หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564]
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา [หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564]
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.61 KB
คำชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มีความเชื่อมโยงบูรณาการกับระบบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 626.51 KB