กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/computation-science-scratch/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81